InwestujeMY w oświatę

Przedmiotem programu jest wsparcie inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”, mających na celu rozwój zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

 

Przedmiotem umowy jest przeznaczenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „InwestujeMY w oświatę”. Z programu skorzysta Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi, którego Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. jest organem prowadzącym.

 

Głównym celem inwestycji jest wyposażenie infrastruktury służącej do edukacji opartej na praktyce z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i programów edukacyjnych. Celem szczegółowym jest rozwój szkoły w kierunku innowacyjności i kreatywności. Wartością dodaną projektu będzie poprawa wyglądu estetycznego już funkcjonujących pracowni oraz stworzenie nowych tematycznych dotyczących danej dziedziny edukacji.

 

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie m.in. do pracowni: informatycznej, fizyczno-chemicznej, fizycznej, biologicznej, fotograficznej, językowej, a także wyposażenie sekretariatu czy utworzenie biblioteki. Zrealizowana inwestycja nie tylko doposaży placówkę w nowoczesny sprzęt ale również podniesie jakość nauczania i komfort pracy.

 

Wysokość dofinansowania: 500 000,00 zł.

 

Całkowita wartość projektu: 625 000,00 zł,

 

Okres realizacji inwestycji: 06.11.2023 r. – 31.12.2024 r.

 

 

 

 

InwestujeMY w oświatę

InwestujeMY w oświatę